อำนาจหน้าที่

สํานักมาตรฐานเรือ มีอํานาจหน้าท่ดีังต่อไปนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ประจําเรือ เพื่อออกใบสําคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจอนุมัติแบบแปลนเรือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจเรือ สําหรับเรือต่างประเทศที่เดินเรือเข้ามาในน่านน้ําไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรืออนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานเรือ อุปกรณ์ประจําเรือ และการตรวจรับรองวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ประจําเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์และกํากับดูแลองค์กรที่ได้รับมอบอํานาจให้ทํา การตรวจเรือและออกใบสําคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

สำนักมาตรฐานเรือ โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่

1.1 รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ (รับ ส่ง ร่าง โต้ตอบ เก็บ ค้นและพิมพ์) ของสำนัก

1.2 รับผิดชอบงานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุและการเจ้าหน้าที่ของสำนัก

1.3 รวบรวมจัดทำสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 จัดทำระเบียบการฝึกอบรม ระเบียนผู้เชี่ยวชาญตามสายงาน และจัดทำเอกสารคูณสมบัติของบุคลากร

1.5 ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสำนัก ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนตรวจสภาพเรือ มีหน้าที่

2.1 ตรวจสภาพเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจำเรือ เพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือตามกฎข้อบังคับ

สำหรับการตรวจเรือซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย และพระราชบัญญัติเรือไทย

2.2 ตรวจสภาพเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ประจำเรือ เพื่อออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี และตามพันธะกรณีที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ

และตามข้อกำหนดในความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยประโยชน์ต่อการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศของเรือไทย

2.3 เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข กฎ ข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ

2.4 พิจารณากำหนดประเภทการใช้เรือ เขตการเดินเรือ จำนวนและชั้นของคนประจำเรือ

2.5 ตรวจความเสียหายของเรือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

2.6 ให้คำปรึกษาแนะนำ กำกับดูแล และควบคุมการต่อหรือซ่อมทำเรือ

2.7 กำกับดูแลสมาคมจัดชั้นเรือที่ได้รับมอบอำนาจตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ

2.8 จัดทำข้อกำหนด เกณฑ์มาตรฐานของเรือไทยที่เดินภายในประเทศ และระหว่างประเทศเพื่อออกเป็นกฎบังคับ

2.9 จัดทำและปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการตรวจเรือให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับและข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ

2.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนตรวจแบบเรือ(วิศวกรรมเรือและนวัตกรรม) มีหน้าที่

3.1 ตรวจอนุมัติแบบแปลนเรือทั้งด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรม สาขา

อื่นๆ ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับและข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

3.2 คำนวณขนาดตันกรอสส์ ตันเนต และกำหนดแนวน้ำบรรทุกของเรือให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎข้อบังคับ

สำหรับการตรวจเรือ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ

3.3 ศึกษาและจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานเรือ ว่าด้วยโครงสร้างและความแข็งแรงของเรือตลอดจนพัฒนาและ

จัดทำแบบมาตรฐานเรือประเภทต่างๆ

3.4 ติดตามการพัฒนาของเทคโนโลยีในการออกแบบและต่อสร้างเรือ

3.5 เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข กฎข้อบังคับ สำหรับการตรวจเรือ

3.6 ศึกษาและจัดทำข้อมูลเอกสารทางวิชาการ ตลอดจนให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในด้านการออกแบบและก่อสร้างเรือ

3.7 ศึกษาและติดตามข้อกำหนดภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อ

กำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ

4. ส่วนควบคุมเรือในเมืองท่า มีหน้าที่

4.1 ตรวจเรือต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในน่านน้ำไทย ตามกฎข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือความตกลงระ หว่าง

ประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและตามพันธกรณีที่ต้องดำเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศ

4.2 เสนอแนะเพื่อปรับปรุง แก้ไข กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจและควบคุมเรือในเมืองท่า

4.3 จัดทำและรายงานสรุปผล การตรวจและควบคุมเรือในเมืองท่าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.4 ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่เรือไทย ในกรณีประสบปัญหาด้านการตรวจและควบคุมเรือ ในเมืองท่าต่างประเทศ

4.5 ประสานงานและให้ความร่วมมือตามข้อกำหนดของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมเรือในเมืองท่าใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และภาคภูมิอื่นๆ

4.6 ติดตาม ทบทวน และรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักมาตรฐานเรือ

4.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5. ส่วนมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ มีหน้าที่

5.1 กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ หรือกำหนดมาตรฐานด้านวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในเรือ

5.2 ตรวจสอบเพื่อการรับรองวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำเรือ

5.3 ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานของผู้ประกอบการที่รับมอบอำนาจ ในการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ

5.4 ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของมาตรฐานสากลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ประจำเรือ

5.5 ติดตามการพัฒนาของเทคโนโลยีในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ประจำเรือ

5.6 เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข กฎข้อบังครับ สำหรับการตรวจเรือ

5.7 ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะด้านมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือแก่ผู้ขอรับบริการ

5.8 จัดทำแผนงานของสำนักมาตรฐานเรือในด้านต่างๆ เช่นงานวิชาการ งานพัฒนากฎข้อบังคับการฝึกอบรม

และพัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าพนักงานตรวจเรือ

5.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:30 ตุลาคม 2564

เข้าชม:717

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin