มาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ

สำนักมาตรฐานเรือได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแบบรายงานผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามคำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 317/2566

และรับทราบนโยบาย

– ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

– คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๓๑๗/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

– ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๙๙/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

– การแจ้งนโยบาย No Gift Policy

วันที่:21 เมษายน 2566

เข้าชม:179

ข้อมูลโดย: adminssbureau

แกลเลอรี่